Μεταφορικά Συστήματα, Ιμάντες και Ταινίες Κίνησης και Ανύψωσης