ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΚΕΨΗ & ΠΡΑΞΗ - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ